Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor alle door Jordan Nederland B.V., verder te noemen JORDAN te sluiten overeenkomsten (en aanbiedingen daartoe), zulks met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de partij met wie de overeenkomst wordt aangegaan, verder tenoemen contractspartij. De contractspartij wordt door het aangaan van de overeenkomst met JORDAN geacht de uitsluitende toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van JORDAN te aanvaarden en aldus tevens te verklaren dat haar een redelijke mogelijkheid is geboden om daarvankennis te nemen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JORDAN en de contractspartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeente komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien JORDAN niet steeds strikte naleving vandeze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JORDAN in enigerlei mate het rechtzou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

AANBIEDINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van JORDAN tot het aangaan van een overeenkomst herroepelijk en geheel vrijblijvend,en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van uitbrengen daarvan geldende prijzen en bepalingen. Een offerte of aanbieding vervaltindien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijk bevestiging daarvan door JORDAN. Die schriftelijkeovereenkomst geeft volledig en bij uitsluiting de bereikte overeenstemming weer. Mondelinge mededelingen, waaronder mede begrepenmededelingen betreffende levertijden of betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van aanbiedingen of overeenkomsten, zijn voor JORDAN niet bindend, tenzij deze door JORDAN schriftelijk zijn bevestigd.

LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door JORDAN opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en geheel vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. JORDAN is in geval van termijnoverschrijding jegens de contractspartijen/of derden niet gehouden tot schadevergoeding.

LEVERING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de contractspartij verplicht de goederen direct af te nemen en geschiedt levering af magazijn van JORDAN. In geval van een afroeporder (zijnde een order,waarbij op de orderbevestiging is vermeld dat levering van de goederen na afroep door de contractspartij zal plaatsvinden) geschiedt levering op afroep, voor welke afroep een uiterste termijn overeengekomen kan worden. Indien ter zake niets overeengekomen is en/of afroepachterwege blijft, staat het JORDAN vrij om de contractspartij schriftelijke te sommeren de goederen af te nemen binnen een bij die sommatie aangegeven periode, welke tenminste 3 weken vanaf de dag van verzending van de sommatie zal belopen, in welk geval de contractspartij totafname en betaling gehouden is. JORDAN behoudt zich te allen tijde het recht voor om levering afhankelijk te stellen van vooruitbetaling of enkel uit te voeren onder rembours dan wel tegen contante betaling dan wel anderszins garantie voor betaling, hetgeen als aan de contractspartij toe te rekenen omstandigheid geldt. Indien door doen of nalaten van de contractspartij of als gevolg van enige aan decontractspartij toe te rekenen omstandigheid de goederen niet of niet op het overeengekomen tijdstip kunnen worden geleverd, is de contractspartij gehouden tot vergoeding van alle dien tengevolge door JORDAN geleden en te lijden schade, waaronder in ieder geval begrepen transport- en opslagkosten. Indien als gevolg van de niet afname van goederen door de contractspartij deze geheel of gedeeltelijk door JORDAN worden opgeslagen - waartoe JORDAN jegens de contractspartij niet gehouden is - zal dit geschieden voor rekening en risico van de contractspartij. De contractspartij is gehouden de geleverde goederen bij levering terstond doch uiterlijk binnen vijf werkdagen op deugdelijkheid te inspecteren bij gebreke waarvan de contractspartij geacht wordt de goederen in goede staat te hebben ontvangen en aanvaard, alsmede geacht wordt afstand te doen van aanspraken wegens eventuele tekortkomingen.

TRANSPORT

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt het transport van het gekochte af magazijn naar het adres van aflevering op de door JORDAN te bepalen wijze, voorrekening en risico van de contractspartij; de transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn verschuldigd door de contractspartij.Indien levering franco huis is overeengekomen, wordt daaronder verstaan dat de normale transportkosten in de koopprijs zijninbegrepen. De normale transportkosten zijn gelijk aan de prijs die voor vervoer moeten worden betaald bij normale weg-, lucht- en weersomstandigheden en normaal functioneren van de vervoersdiensten (over land, zee en door de lucht) en vervoermiddelen naar het afleveradres. Ander dan de normale transportkosten, alsmede kosten van een door de contractspartij verlangde bijzondere of versnelde wijze van transport, worden altijd afzonderlijk in rekening worden gebracht en zijn door de contractspartij verschuldigd. JORDAN draagt nietzorg voor verzekering van de goederen gedurende transport; de contractspartij dient daarvoor desgewenst zelf voor eigen rekening zorgdragen.

HERROEPING EN RETOURNEREN VAN GOEDEREN

De contractspartij heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave vanredenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop de contractspartij of een door de contractspartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de contractspartij in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de contractspartij JORDAN:

Jordan Nederland B.V.
Platinastraat 110
7554 NB  HENGELO
E-mail: info@joka.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat de mededeling van de contractspartij betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht teverzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de contractspartij de overeenkomst herroept, ontvangt de contractspartij alle betalingen die tot op dat moment zijn verricht, exclusief leveringskosten (alsmede eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de contractspartij voor een andere wijze van levering dan de door JORDAN geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld terug en in iedergeval niet later dan 14 dagen nadat JORDAN op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. JORDAN betaalt de contractspartij terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de contractspartij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij decontractspartij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor de terugbetaling zelf geen kosten in rekening worden gebracht.

JORDAN betaalt pas terug op het moment dat zij de goederen/zaken (tijdig) hebben terug ontvangen, dan wel de contractspartijheeft aangetoond dat de goederen/zaken zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De contractspartij dient de zaken onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop de contractspartij het besluit de overeenkomst te herroepen aan JORDAN heeft medegedeeld:

Jordan Nederland B.V.
Platinastraat 110
7554 NB  HENGELO
E-mail: info@joka.nl

terug te zenden of teoverhandigen.

De contractspartij is op tijd als de goederen/zaken zijn teruggestuurd voordat de termijn van 30 dagen isverstreken.
De contractspartij is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen/zaken die het gevolg is van hanteren ofgebruik dat verder ging dan nodig was om de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen/zaken te controleren, alsmede dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen/zaken vast te stellen. De kosten voor het terugsturen van de goederen/zaken, evenals kosten van transport en opslag van de goederen/zaken geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.

Uitgesloten van herroeping zijn goederen/zaken welke volgens specificaties van de contractspartij zijn vervaardigd,alsmede die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de contractspartij, of die duidelijk voor een specifiekepersoon bestemd zijn, dan wel goederen/zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen/zaken.

BETALING

Tenzij anders overeengekomen is de contractspartij gehouden tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum,zonder korting of verrekening of beroep daarop. Bij niet tijdige betaling is de contractspartij enkel door het verloop van de termijn van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim en de wettelijk (handels)vertragingsrente verschuldigd ingaande op de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot aan de datum der algehele voldoening, waarbij een ingetreden maand geldt als volledige maand. Indien de contractspartij nalatig is of blijft bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is JORDAN gerechtigd haar eventuele vervolgleveringen op te schorten.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De contractspartij die geen beroep toekomtop afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op teschorten. Indien JORDAN door de wanbetaling van de contractpartij genoodzaakt wordt haar vordering ter incasso uit handen te geven zullende daaraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de contractspartij zijn, waarbij deze kosten zullen worden gesteld op 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.

OVERMACHT

JORDAN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de contractspartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JORDAN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JORDAN niet in staat is haar verplichtingen nate komen, alsmede niet volledige en/of vertraagde levering door de fabrikant of importeur, oorlog of oorlogsgevaar, maatregelen vanNederlandse c.q. Internationale overheidsorganen zoals bijv. de Verenigde Naties welke verbieden de overeenkomsten na te komen, vorst,werkstakingen, verkeersstoringen, oponthoud, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, ongeacht of deze JORDAN dan wel(tevens) haar toeleveranciers en/of transporteurs betreffen. JORDAN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JORDAN haar verbintenis had moeten nakomen.Voor zover JORDAN ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JORDAN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De contractspartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware ersprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door JORDAN geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat de contractspartij aan al zijn/ haar verplichtingen jegens JORDAN heeft voldaan. Indien en voor zover door JORDAN geleverde goederen wel eigendom van de contractspartij zijn geworden, verplicht deze zich om op eerste verzoek van JORDAN mee te werken aan vestiging van een(stil)pandrecht daarop, tot zekerheid van al hetgeen JORDAN van de contractspartij te vorderen heeft. Zolang de goederen nog niet betaald zijn is de contractspartij gehouden deze goederen duidelijk te merken en gemerkt te houden als afkomstig van JORDAN, en afgezonderd van overige goederen c.q. voorraad op te slaan en is het niet toegestaan deze te verwerken, bewerken, vervreemden, bezwaren of in zekerheid te verstrekken (in het bijzonder in –stil- pand te geven) dan wel anderszins daarover te beschikken. Ingeval van be- of verwerking van degeleverde goederen wordt JORDAN mede-eigenaar van de aldus tot stand gebrachte goederen, voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke doorJORDAN geleverde goederen. De contractspartij is voorts verplicht JORDAN onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging of andere aanspraken van derden op goederen die eigendom of mede-eigendom van Jordan zijn,alsmede om de beslaglegger of derden er schriftelijkvan in kennis te stellen dat de betreffende goederen eigendom of mede- eigendom van JORDAN zijn. De contractspartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JORDAN ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekeringis JORDAN gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de contractspartij zich er jegens JORDAN bij voorbaat toe om zijnmedewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval JORDAN haar in ditartikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de contractspartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijketoestemming aan JORDAN en door JORDAN aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JORDAN zich bevinden endie zaken terug te nemen.

GARANTIE

JORDAN verleent garantie voor onzichtbare gebreken aan de door haar geleverde goederen, indien,voor zover en zolang haar toeleveranciers van het product JORDAN garantie verlenen, doch gedurende maximaal een termijn van twee maanden nafactuurdatum, terwijl elke garantie vervalt indien onzichtbare gebreken niet binnen 14 dagen na ontdekking daarvan door de contractspartijschriftelijk bij aangetekend schrijven aan JORDAN zijn medegedeeld. Indien het gebrek materiaal- of fabricagefouten betreft, zal JORDAN hetzij gratis tot vervanging van de goederen overgaan, hetzij tot creditering van de aankoopprijs tot maximaal de marktwaarde van de goederen op dat moment.De garantie geldt niet voor gebreken of defecten, die ontstaan tengevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud,overbelasting, natuurlijke slijtage en andere buiten de controle van JORDAN liggende oorzaken, waaronder begrepen nalatigheid, bewerkingen/of vermenging van goederen door of vanwege de contractspartij. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de contractspartij in rekening gebracht worden. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JORDAN één jaar.

AANSPRAKELIJKHEID

JORDAN is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van deovereenkomst, indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van JORDAN en/of haar leidinggevende ondergeschikten. JORDAN zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag van de door de contractspartijen JORDAN overeengekomen koop- c.q. leveringsovereenkomst. De aansprakelijkheid van JORDAN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedragder uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
JORDAN is niet aansprakelijke voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JORDAN is uitgegaan van door of namens de contractpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Niet voor vergoeding door JORDAN komt in aanmerking gevolgschade, bedrijfsschade en/of schade door derving van inkomsten van de contractspartij, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op welke wijze dan ook ontstaan. Niet aansprakelijk is JORDAN voor schade en/of ongevallen die het gevolg zijn van ondeskundig en/of verkeerd gebruik en/of ondeskundige of verkeerde toepassing door de contractspartij van de door JORDAN geleverde goederen en/of zaken.

VRIJWARING

De contractspartij vrijwaart JORDAN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met deuitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan JORDAN toerekenbaar is.Indien JORDAN uitdien hoofdedoor derden mocht worden aangesproken, dan is de contractspartij gehouden JORDAN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alhetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de contractspartij in gebreke blijven in het nemen van adequatemaatregelen, dan is JORDAN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JORDAN enderden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de contractspartij.

VERZUIM VAN DE CONTRACTSPARTIJ

Indien de contractpartij niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige uit een overeenkomst met JORDAN voortvloeiende verplichting voldoet of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn of haar bedrijf, onder curatele of bewind wordt gesteld, tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verzoekt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn. In welk geval alle vorderingen van JORDAN direct en ineens opeisbaar zijn en JORDAN gerechtigd is de door haar geleverde goederen terug te vorderen, alsmede om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder dat JORDAN tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming aan dezijde van de contractspartij.

TOEPASSELIJK RECHT

Partijen komen overeen dat op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing zal zijn en dat geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Alkmaar.