Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden gelden voor alle door Viehoff Fournituren B.V., verder te noemen VF te sluiten overeenkomsten (en aanbiedingen daartoe), zulks met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de partij met wie de overeenkomst wordt aangegaan, verder te noemen afnemer.
 • De afnemer wordt door het aangaan van de overeenkomst met VF geacht de uitsluitende toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van VF te aanvaarden en aldus tevens te verklaren dat haar een redelijke mogelijkheid is geboden om daarvan kennis te nemen.

II. AANBIEDINGEN

 • Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van VF tot het aangaan van een overeenkomst herroepelijk en geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op de datum van het uitbrengen daarvan geldende prijzen en bepalingen.
 • VF is gerechtigd om na die datum ontstane prijswijzigingen door te berekenen aan de afnemer.

III. OVEREENKOMSTEN

 • Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijk bevestiging daarvan door VF. Die schriftelijke overeenkomst geeft volledig en bij uitsluiting de bereikte overeenstemming weer.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen op aanbiedingen of overeenkomsten binden VF slechts indien en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

IV. ANNULERING

 • De afnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren binnen 14 dagen na de datum van totstandkoming, in welk geval de afnemer aan VF annuleringskosten verschuldigd is ten belope van 10% van het orderbedrag; na genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk.

V. LEVERINGSTERMIJNEN

 • Alle door VF opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en geheel vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 • VF is in geval van termijnoverschrijding jegens de afnemer en/of derden niet gehouden tot schadevergoeding.

VI. LEVERING

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de afnemer verplicht de goederen direct na de totstandkoming van de overeenkomst af te nemen en geschiedt levering af magazijn van VF.
 • In geval van een afroeporder (zijnde een order, waarbij op de orderbevestiging is vermeld dat levering van de goederen na afroep door de afnemer zal plaatsvinden) geschiedt levering op afroep, voor welke afroep een uiterste termijn overeengekomen kan worden. Indien ter zake niets overeengekomen is en/of afroep achterwege blijft is VF gerechtigd om de afnemer schriftelijk een termijn voor afname te stellen, binnen welke termijn de afnemer alsdan tot afname en betaling gehouden is.
 • VF behoudt zich te allen tijde het recht voor om levering afhankelijk te stellen van vooruitbetaling van het factuurbedrag of enkel uit te voeren onder rembours dan wel tegen contante betaling of anderszins garantie voor betaling te verlangen, hetgeen als aan de afnemer toe te rekenen omstandigheid geldt, in de zin van alinea VI.4.
 • Indien door enig handelen of nalaten van de afnemer of als gevolg van enige aan de afnemer toe te rekenen omstandigheid de goederen niet of niet op het overeengekomen tijdstip kunnen worden geleverd, is de afnemer gehouden tot vergoeding van alle dientengevolge door VF geleden en te lijden schade, waaronder mede begrepen (extra-) transport en opslagkosten.
 • Indien als gevolg van de niet afname van goederen door de afnemer deze geheel of gedeeltelijk door VF worden opgeslagen - waartoe VF jegens de afnemer niet gehouden is - zal dit geschieden voor rekening en risico van de afnemer.
 • De afnemer is gehouden de geleverde goederen bij levering terstond doch uiterlijk binnen vijf werkdagen op deugdelijkheid te inspecteren bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de goederen in goede staat te hebben ontvangen en aanvaard, alsmede geacht wordt afstand te doen van aanspraken wegens eventuele tekortkomingen.

VII. TRANSPORT

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt het transport van het gekochte af magazijn naar het adres van aflevering op de door VF te bepalen wijze en voor rekening en risico van de afnemer; de transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn verschuldigd door de afnemer.
 • Indien levering franco huis is overeengekomen, wordt daaronder verstaan dat de normale transportkosten in de koopprijs zijn inbegrepen. De normale transportkosten zijn gelijk aan de prijs die voor vervoer moeten worden betaald bij normale weg-, lucht- en weersomstandigheden en normaal functioneren van de vervoersdiensten (over land, zee en door de lucht) en vervoermiddelen naar het afleveradres. Andere dan de normale transportkosten, alsmede kosten van een door de afnemer verlangde bijzondere of versnelde wijze van transport, worden afzonderlijk in rekening worden gebracht en zijn door de afnemer verschuldigd.
 • VF draagt niet zorg voor verzekering van de goederen gedurende transport; de afnemer dient daarvoor desgewenst zelf voor eigen rekening zorgdragen.

VIII. KLACHTEN

 • Klachten over tekortkomingen van het door VF geleverde dienen, op straffe van verval van alle aanspraken ter zake, aan VF kenbaar te worden gemaakt binnen vijf werkdagen na levering.
 • De goederen waarover de afnemer klaagt dienen op straffe van verval van aanspraken in de oorspronkelijk staat bij levering derhalve onbewerkt en onvermengd, voor inspectie ter beschikking te worden gehouden van VF dan wel derden in haar opdracht.
 • De afnemer komt geen aanspraken jegens VF toe wegens eventuele tekortkomingen ingeval van gehele of gedeeltelijke vermenging of bewerking van de geleverde goederen.
 • Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, dessin, gewicht en/of finish, gelden niet als tekortkoming en geven de afnemer geen aanspraken jegens VF.
 • Indien een klacht door VF als gegrond wordt erkend, kan zij te harer keuze en met uitsluiting van het recht op schadevergoeding zijdens de afnemer, hernieuwd leveren dan wel daarvan afzien, de door de afnemer betaalde waarde van de goederen crediteren, dan wel de goederen kosteloos laten verbeteren of vervangen.

IX. RETOURNEREN VAN GOEDEREN

 • De afnemer is niet gerechtigd om geleverde goederen retour te zenden, en deze zullen door VF worden geweigerd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VF.
 • Het verlenen van toestemming om goederen te retourneren geldt niet als erkenning zijdens VF van de gegrondheid van een eventuele klacht van de afnemer betreffende die goederen.
 • Transport en opslag van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

X. BETALING

 • Tenzij anders overeengekomen is de afnemer gehouden tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening of beroep daarop.
 • Bij niet tijdige betaling is de afnemer enkel door het verloop van de termijn van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim en de wettelijk (handels)vertragingsrente verschuldigd ingaande de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot aan de datum der algehele voldoening, waarbij een ingetreden maand geldt als volledige maand.
 • Indien VF door de wanbetaling van de contractpartij genoodzaakt wordt haar vordering ter incasso uit handen te geven zullen de daaraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de afnemer zijn, waarbij deze kosten zullen worden gesteld op 15 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.

XI. OVERMACHT

 • Omstandigheden buiten de wil en/of het toedoen van VF welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omgang van haar gevergd kan worden geeft haar het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige vorm van schadevergoeding c.q. schadeloosstelling gehouden te zijn.
 • Als omstandigheden in de zin van alinea 1 gelden o.a. niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de fabrikant of importeur * oorlog of oorlogsgevaar * maatregelen van Nederlandse c.q. Internationale overheidsorganen zoals bijv. de Verenigde Naties welke verbieden de overeenkomsten na te komen. * vorst, werkstakingen, verkeersstoringen, oponthoud, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, ongeacht of deze VF dan wel (tevens) haar toeleveranciers en/of transporteurs betreffen.

XII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door VF geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat de afnemer aan al zijn/ haar verplichtingen jegens VF heeft voldaan.
 • Indien en voor zover door VF geleverde goederen wel eigendom van de afnemer zijn geworden, verplicht deze zich om op eerste verzoek van VF mee te werken aan vestiging van een (stil) pandrecht daarop, tot zekerheid van al hetgeen VF van de afnemer te vorderen heeft.
 • Zolang de goederen nog niet betaald zijn is de afnemer gehouden deze goederen duidelijk te merken en gemerkt te houden als afkomstig van VF, en afgezonderd van overige goederen c.q. voorraad op te slaan en is het niet toegestaan deze te verwerken, bewerken, vervreemden, bezwaren of in zekerheid te verstrekken (in het bijzonder in –stil- pand te geven) dan wel anderszins daarover te beschikken.
 • In geval van be- of verwerking van de geleverde goederen wordt VF mede-eigenaar van de aldus tot stand gebrachte goederen, voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke door VF geleverde goederen.
 • De afnemer is voorts verplicht VF onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging of andere aanspraken van derden op goederen die eigendom of mede-eigendom van Viehoff Fournituren zijn, alsmede om de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen dat de betreffende goederen eigendom of mede-eigendom van VF zijn.

XIII. GARANTIE

 • VF verleent garantie voor onzichtbare gebreken aan de door haar geleverde goederen, indien, voor zover en zolang haar toeleveranciers van het product VF-garantie verlenen, doch gedurende maximaal een termijn van twee maanden na factuurdatum, terwijl elke garantie vervalt indien onzichtbare gebreken niet binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan door de afnemer schriftelijk aan VF zijn medegedeeld.
 • Indien het in lid bedoelde gebrek materiaal- of fabricagefouten betreft, zal VF te haren keuze hetzij gratis tot vervanging van de goederen overgaan, hetzij tot creditering van de aankoopprijs tot maximaal de marktwaarde van de goederen op dat moment.
 • De garantie geldt niet voor gebreken of defecten, die (mede) ontstaan ten gevolge van weersinvloeden, geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage en andere buiten de controle van VF liggende oorzaken, waaronder begrepen nalatigheid, bewerking en/of vermenging van goederen door of vanwege de afnemer.

XIV. VERZUIM VAN DE KOPER

 • Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige uit een overeenkomst met VF voortvloeiende verplichting of in staat van faillissement wordt verklaard (dan wel een aanvraag daartoe doet of is ingediend),surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt overgaat tot liquidatie van zijn of haar bedrijf, onder curatele of bewind wordt gesteld (dan wel een aanvraag daartoe doet of is ingediend), is afnemer van rechtswege jegens VF in verzuim.
 • Alle vorderingen van VF zijn alsdan direct en ineens opeisbaar zijn en VF zal gerechtigd zijn de door haar geleverde goederen terug te vorderen, alsmede om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder dat VF tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de afnemer.

XV. AANSPRAKELIJKHEID

 • VF is -behoudens opzet of grove schuld- niet aansprakelijk jegens de afnemer en derden voor schade voortvloeiend uit (de nakoming van) de met de afnemer gesloten overeenkomst (-en); de afnemer is gehouden VF kosteloos voor alle aanspraken van derden ter zake te vrijwaren.
 • De aansprakelijkheid van VF jegens opdrachtgever en/of derden is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VF. Indien krachtens die verzekering geen uitkering plaatsvindt is aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de betrokken overeenkomst (-en) exclusief BTW.

XVI. TOEPASSELIJK RECHT

 • Partijen komen overeen dat op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing zal zijn en dat geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Alkmaar.